Platnost a účinnost smlouvy – 2. Neplatné a zdánlivé právní jednání

Neplatné právní jednání musíme v prvé řadě odlišit od tzv. zdánlivého právního jednání. Zdánlivé právní jednání je takové, které je neurčité či nesrozumitelné (není zřejmé, co mělo být obsahem smlouvy), nebyla-li zjevně projevena vážná vůle (smlouva je uzavřena v žertu) a nebo tato vůle úplně chybí (jednající osoba nikdy nechtěla smlouvu uzavřít). Takové jednání je nicotné, což znamená, že se k němu vůbec nepřihlíží jako by se nestalo a tudíž nemůže být zneplatněno.

Neplatné právní jednání

Zákon vymezuje tyto důvody neplatnosti:

  1. rozpor s dobrými mravy (příčí se dobrým mravům, odporuje zákonu nebo má být plněno nemožné)
  2. nesvéprávnost jednající osoby (omezena na svéprávnosti pro dané jednání nebo trpí duševní poruchou)
  3. nedostatek formy (chybí forma ujednaná nebo zákonem požadovaná)
  4. omyl (omyl o rozhodující okolnosti a uvedení v omyl druhou stranou)
  5. hrozba násilí (hrozba tělesného nebo duševního násilí)

Rozdíl mezi těmito důvody neplatnosti nastává během postupu soudu. Některé důvody je potřeba namítat (relativní neplatnost), k jiným soud přihlédne i bez návrhu (absolutní neplatnost). Platí, že soud vždy přihlédne k neplatnosti v těchto případech:  jednání se zjevně příčí dobrým mravům, odporuje zákonu a zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek nebo zavazuje k plnění od počátku nemožnému. V ostatních případech se neplatnost musí namítat, jelikož zákon stanoví, že „na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné“.

Shrnutí:

  1. neplatné právní jednání není to samé jako zdánlivé právní jednání
  2. zákon vcelku konkrétně vymezuje důvody neplatnosti až na rozpor s dobrými mravy, který se musí posoudit vždy v konkrétní věci
  3. zpravidla se setkáváme s tzv. relativní neplatností, ovšem ani absolutní neplatnost není výjimkou v právních vztazích

 

Autor: |2020-03-25T09:55:51+01:005 března, 2020|Právo|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Platnost a účinnost smlouvy – 2. Neplatné a zdánlivé právní jednání
Právnická fakulta UK, obor právo a právní věda Specializace: obchodní právo a právo nemovitostí
Tato stránka používá soubory cookies. Ok

Chcete pokračovat ve čtení článku a mít přehled o aktuálních i odborných tématech? Registraci provedete jednoduše zadáním emailové adresy.

 

There was an error while trying to send your request. Please try again.