Závěť za časů pandemie

V tomto článku se budu věnovat tématu, které s nemovitostmi souvisí pouze zprostředkovaně, nicméně za aktuálních okolností jde o téma významné. A to vzhledem ke zvýšené potřebě upravit vztahy dědiců zůstavitele a zároveň snížené dostupnosti služeb notářů, kteří disponují oprávněním pořizovat tzv. poslední vůli formou veřejné listiny.  Ano, je možné s notářem smluvit schůzku, avšak ve výjimečných případech, přičemž výjimečnost posoudí sám notář. Lidé proto začnou hledat efektivnější způsob, jak pořídit závěť, respektive jinak než veřejnou listinou. Tím se z pohledu právníka dostávají do popředí další zákonné způsoby pořízení závěti, ale i takové, které odpovídají extrémním situacím, které mohou nastat v souvislosti s epidemiologickou situací.

Závěť pořízená soukromou listinou

Takto pořízená závěť se liší od závěti pořízené veřejnou listinou tím, že její pořízení (sepsání) nevyžaduje „posvěcení“ pověřenou autoritou, kterou bude zpravidla notář (to nestanoví občanský zákoník, ale speciální zákony, zvláště Notářský řád, který upravuje činnost notářů). Závěť pořízená soukromou listinou je dokument sepsaný zůstavitelem (osoba jejíž majetek přechází na dědice) vlastní rukou a vlastnoručně podepsaný nebo sepsaný jinak než vlastní rukou zůstavitele (např. na stroji) a vlastnoručně podepsaný zůstavitelem za přítomnosti alespoň dvou svědků. Před těmito dvěma svědky současně přítomnými měl by zůstavitel podle litery zákona výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Poslední vůlí se v tomto případě rozumí i jiné prohlášení, o němž nebude pochyb, že vyjadřuje vůli zůstavitele zřídit pravidla pro nakládání s majetkem po své smrti.

Závěť pořízená za mimořádné události 

Takto pořízená závěť se řadí do kategorie závětí s úlevou. Občanský zákoník předvídá existenci nenadálé nebo mimořádné události a stanoví následující:

„Kdo je pro nenadálou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života, má právo pořídit závěť ústně před třemi současně přítomnými svědky. Totéž právo má i ten, kdo se nachází v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události a nelze-li po něm rozumně požadovat, aby pořídil v jiné formě.“

Ustanovení dává poměrně širokou možnost pořídit závěť bez shora zmíněných podmínek, tedy jen ústně, ale za přítomnosti tří svědků. Tito svědci následně pořídí o závěti záznam. V případě, že takový záznam nepořídí, vyslechne jejich svědectví soud. Z hlediska nastalé situace světové pandemie a vyhlášeného nouzového stavu lze bezpečně říci, že se objeví řada situací, za nichž je takový postup možný. Například zůstavitel je vážně nemocný, notářské služby nejsou poskytovány atp. Bude tedy záležet na konkrétním případu, ale je zřejmé, že aktuální situace je vážná a soudy k ní budou určitě přihlížet.

Závěr

Občanský zákoník upravuje i další situace při pořizování závětí jako záznam starostou obce, velitelem vojenské jednotky a velitelem námořního plavidla nebo letadla. V současné situaci, za předpokladu, že vám nehrozí bezprostřední riziko nebo na vás nelze rozumně požadovat písemné sepsání, bude nejefektivnější sepsat závěť vlastní rukou a vlastnoručně ji podepsat, popřípadě pro větší váhu aktu pozvat svědky a nechat je opatřit závěť svým podpisem (v tomto případě může být závěť sepsána i na počítači, ovšem musí být opatřena vlastnoručním podpisem).

 

Autor: |2020-03-25T09:57:06+01:0023 března, 2020|Právo|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Závěť za časů pandemie
Právnická fakulta UK, obor právo a právní věda Specializace: obchodní právo a právo nemovitostí
Tato stránka používá soubory cookies. Ok

Chcete pokračovat ve čtení článku a mít přehled o aktuálních i odborných tématech? Registraci provedete jednoduše zadáním emailové adresy.

 

There was an error while trying to send your request. Please try again.